Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τον διαγωνισμό για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας. 

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσλάβει δύο (2) Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ.

Τα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (δείτε παρακάτω).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου/Τομέας Υποστήριξης Σμύρνης 1, Τ.Κ. 26222 ΠΑΤΡΑ, Ν.ΑΧΑΪΑΣ,

απευθύνοντάς την υπόψη κου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ Ελευθέριου – Φίλιππα, Γραφείο 109 1ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 2610-368113)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 08/08/2019 έως και 19/08/2019

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων για τη συμμετοχή τους:

  • Στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr)
  • Στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
    Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ)
  • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), μέσω της διαδρομής: 
    Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ όπου θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.