Επιδότηση εως 17.000 ευρώ απο τον ΟΑΕΔ μπορούν να διεκδικήσουν άνεργοι 18-29 ετών για να στήσουν τη δική τους επιχείριση.

Πρόκειται για το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών του ΟΑΕΔ, με προθεσμία για αιτήσεις από όσους και όσες  επιθυμούν να  συμμετάσχουν μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις γίνονται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, oaed.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, με την Πράξη αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων του ΟΑΕΔ νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης.

β) Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

γ) Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου (Στάδιο 6) της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), θα προκηρυχθεί Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων της παρούσας Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, με Δημόσια Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

Αντικείμενο του προγράμματος του ΟΑΕΔ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας μέσω της υποστήριξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Συγκεκριμένα:

- Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

- Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (εκ των 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Αρχικά, θα επιλεγούν έως 5.000 άνεργοι συνολικά, από όσους πληρούν τα κριτήρια του Σταδίου 2, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια από τους έως 5.000 ανέργους, θα προκριθούν έως 3.000 άνεργοι, για καθοδήγηση (coaching), σύμφωνα με τα κριτήρια, που περιγράφεται στην προκήρυξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην Πράξη, υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής/υπεύθυνη δήλωση, από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 μέσω των e-Υπηρεσιών του Οργανισμού στην ιστοσελίδα www.oaed.gr. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕΔ Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με τον κλειδάριθμό τους, καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ή να επιβεβαιώσουν υποχρεωτικά στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:
- το e-mail τους, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης και θα είναι αυστηρά προσωπικό.
- το τηλέφωνο επικοινωνίας.
- και να γράψουν μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας (από 100 έως 600 χαρακτήρες).

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην περίπτωση που η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης, αυτό επισύρει αυτοδίκαια τον αποκλεισμό του/της ενδιαφερόμενου/ης από τη διαδικασία.

Ομοίως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καθώς και η ημερομηνία υποβολής της. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν την αίτησή τους ή να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών. Οι άνεργοι, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην Πράξη. Βασικά κριτήρια επιλογής τους για τη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής είναι τα κάτωθι:

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης της καθοδήγησης) και να είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

2. Να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το Στάδιο 7.

4. Ηλικία: νέοι 18- 29 ετών, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας Πρόσκλησης θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά την έναρξη της δράσης της καθοδήγησης (coaching - βλ. Στάδιο 6) να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω (1,2,3,4) θα αντλούνται από τα Μητρώα Ανέργων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.

5. Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και για τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ. συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συνεδρίες καθοδήγησης, συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-331540, τουλάχιστον επιπέδου Β.1.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ανέργου.

6. Να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Στάδια 1 και 2, βασίζεται στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

 

Δείτη την προκήρυξη εδώ