Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην ΘΨΠΧ) που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ.73300) του Ν. Χανίων.

Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας είναι:

  • 8 ΥΕ Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων
  • 12 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης – Τραπεζοκόμοι
  • 1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης – Πλύντης Σκευών Μαγειρείου

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα είναι για 24 μήνες από την 01/01/2019 μέχρι την 31/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές Χανίων απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2821022371-2821022368).

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους φύλακες είναι δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 26/11/2018 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Υποβολή Αιτήσεων για τις υπόλοιπες ειδικότητες έως 14/11/2018