Σε προσλήψεις 400 μόνιμων Συνοριακών Φυλάκων για τον Έβρο προχωρά η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με προκήρυξη διαγωνισμού που εκδόθηκε από το Αρχηγείο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου (όλων των τύπων), να είναι έως 28 ετών ενώ μετά την πενταετή θητεία τους θα διοριστούν μόνιμα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ, ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 400 υποψηφίων που θα τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι  Έλληνες και Ελληνίδες που είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν  την  τελευταία  διετία  ή  κατοικούσαν  από  τη  γέννησή  τους  και μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  18ου  έτους  της  ηλικίας  τους σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ,
 • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
 • να μην έχουν τελεσίδικη καταδίκη

Σχέση εργασίας και θητεία

Οι  Συνοριακοί  Φύλακες  αποτελούν  ιδιαίτερη  κατηγορία  προσωπικού  της Ελληνικής  Αστυνομίας,  το  οποίο  προσλαμβάνεται  με  σχέση  δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία  περιλαμβάνεται  και  ο  χρόνος  βασικής  εκπαίδευσης,  μπορούν  να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί/ές από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003 (Φ.Ε.Κ. Α ́-257).

Προθεσμία για αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2020, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, και να υποβάλουντα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Επίπεδο γνώσεων

Οι 400 θέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α και Κατηγορία Β.

Το 80% των θέσεων, ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, ανήκει στην Κατηγορία Α και θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α ́ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών ΟΑΕΔ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% (Κατηγορία Β), ήτοι ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που  κατέχουν α)  πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ήβ) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.

Επιπλέον, από  τις  προκηρυσσόμενες  θέσεις  ένα ποσοστό  5% αυτών, επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν  στη  μουσουλμανική  μειονότητα  της  Θράκης. 

Τα κριτήρια και τα πρόσθετα προσόντα για την πρόσληψη των Συνοριοφυλάκων

Για την πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια και προσόντα:

 • Ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β ́ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. Στην κατηγορία Β ́ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β ́ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
 • Η περιοχή κατοικίας τους.
 • Η γνώση σε επίπεδο Β2 μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ιταλικά),
 • Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου,
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών  ή  σε  ειδικές  δυνάμεις  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  ή  στην Προεδρική  Φρουρά  ή  ως  εθελοντών  πενταετούς  υποχρέωσης  ή  ως Επαγγελματιών  Οπλιτών.
 • Η κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
 • Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού.